Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018/1724

Κανόνες ασφάλισης υγείας που εφαρμόζονται για σύντομη ή μακροχρόνια διαμονή σε άλλο κράτος μέλος (ΚΜ), συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υποβολής αίτησης για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.

Για περισσότερες πληροφορικές πατήστε εδώ

 

Πληροφορίες για θέματα Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_en.htm

Πληροφόρηση για ενέργειες και μέτρα που λήφθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αντιμετώπιση του ιού COVID-19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για αντιμετώπιση του ιού COVID-19 και στη δημοσίευση των πληροφοριών στην πύλη YOUR EUROPE. Πρόκειται για τρες σειρές FAQ (Frequently Asked Questions), στις οποίες επεξηγείται το νομικό πλαίσιο της ΕΕ που αφορά στην παραγωγή υλικών για την αντιμετώπιση του ιού. Οι πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_558

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή προχώρησε σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (CEN), ώστε οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης να διαθέσουν δωρεάν 14 πρότυπα στους κατασκευαστές/ βιομήχανους. Οι πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index_en.htm