Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΔΥΨΥ). Ο οργανισμός μας αποτελεί μία από τις έξι Διευθύνσεις του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Κύρια επιδίωξή μας μέσω αυτής της ιστοσελίδας, είναι η γνωστοποίηση του οράματος της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και του στρατηγικού σχεδιασμού,  το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του οράματος του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και η συνεχής ενημέρωσή σας για τις δράσεις και ενέργειες που πραγματοποιούμε για υλοποίηση και εφαρμογή τους.

Όραμά μας είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας  σε όλο το ηλικιακό φάσμα του πληθυσμού κατά ισότιμο τρόπο μέσω ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Οι κύριοι στρατηγικοί μας στόχοι είναι η πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας και η προώθηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους τομείς της διαγνωστικής αξιολόγησης, θεραπευτικών παρεμβάσεων και δράσεων αποκατάστασης.

Όσον αφορά τον πρώτο στόχο, η ΔΥΨΥ σε  συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού και τις άλλες Διευθύνσεις του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, το Υπουργείο Υγείας, άλλα  Υπουργεία και Υπηρεσίες, ΜΚΟ και οργανωμένους φορείς, εφαρμόζει πολιτικές και αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα που προάγουν την πρόληψη, δίνοντας έμφαση στο παιδικό και εφηβικό πληθυσμό.

Όσον αφορά τον δεύτερο στόχο, η ΔΥΨΥ οργανώνει και λειτουργεί υπηρεσίες και δομές ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του πληθυσμού, των γενικά αποδεκτών επιστημονικών εξελίξεων στο τομέα της ψυχικής υγείας και των κατευθυντηρίων οδηγιών διεθνών συναφών οργανισμών με την δυνατότητα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τους καθώς και της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού.

Βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της ΔΥΨΥ αποτελούν η βελτίωση στην προσβασιμότητα, η εξασφάλιση ολοκληρωμένου φάσματος παροχής υπηρεσιών, ο συντονισμός και η συνέχεια στη φροντίδα, η επαρκής αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα υπηρεσιών και παρεμβάσεων, η ισότητα στην παροχή φροντίδας με βάση τις ανάγκες των ασθενών και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τελειώνοντας σας διαβεβαιώ ότι στα πλαίσια των προσπαθειών της συνεχούς αναβάθμισης της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης θα συνεχίσει να εργάζεται άοκνα,  προσηλωμένο στο όραμα και στους στρατηγικούς στόχους της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Ο απώτερος στόχος όλων είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού καθώς και κάθε πολίτη με τυχόν προβλήματα ψυχικής υγείας και πιο συγκεκριμένα, όπως τυγχάνει της ενδεδειγμένης διαγνωστικής αξιολόγησης, θεραπείας και αποκατάστασης, παραμένοντας εντός του οικογενειακού ή κοινοτικού πλαισίου, ή δυνατόν αυτόνομος και ενεργός επαγγελματικά και κοινωνικά.

Δρ. Άννα Παραδεισιώτη MD, MA, PhD

Διευθύντρια

Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας